Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Vieze aula, slordig grafveld

20-01-2019 2018-113 Aula Koffiekamer, Begrafenis, Geleverde diensten, Onderhoud begraafplaats

Klacht:

2018-113 Vieze aula, slordig grafveld

Onderwerp van het geschil:

Klager is zeer ontevreden over de hygiëne van de aula en de begraafplaats. Als genoegdoening voor de onvolkomenheden vraagt hij om vrijwel alle kosten van de begraving te crediteren. De uitvaartondernemer vindt de gevraagde genoegdoening niet in relatie staan tot de gebreken van de uitvaart.

Uitspraak:

Beslissing van de ombudsman

Op basis van het bovenstaande oordeelt de ombudsman dat er geen middelen zijn om vast te stellen hoe aula en grafveld er op de dag van de begraving bijlagen. Dat de ramen van de aula niet zo schoon waren als de nabestaanden mochten verwachten, gaf de uitvaartondernemer toe. Wat het grafveld met algemene graven betreft, kunnen een onaangename geur en insecten in zomerse perioden niet geheel voorkomen worden. Het is aan de uitvaartondernemer om nabestaanden duidelijk voor te lichten over de situatie die zij aan kunnen treffen. Kennelijk is dit niet zodanig gebeurd dat klager op de hoogte was van hetgeen hij kon verwachten.

Klager maakte gebruik van de aula en van de module begrafenisplechtigheid, welke kosten in totaal € 2.650,- bedroegen. Die kosten is hij aan de uitvaartondernemer verschuldigd, minus een bedrag dat in redelijkheid als genoegdoening kan gelden voor de imperfecties. De ombudsman vindt de genoeg-doening, die de uitvaartondernemer gaf aan de sobere kant en stelt deze in redelijkheid vast op 20% van de kosten van aula en begrafenis. Deze bedroegen € 2.650,-, zodat de tegemoetkoming € 530,- bedraagt. In dit bedrag is 50% van de kosten van de aula verdisconteerd, vanwege de geconstateerde onvolkomenheden. Nu de uitvaartondernemer al € 250,- aan dinercheques verstrekte, zal hij nog een bedrag van € 280,- aan klager moeten vergoeden.

 

Ten overvloede

Het zou goed zijn als de uitvaartondernemer nabestaanden beter informeert – zeker bij warm weer – over hetgeen zij aan kunnen treffen op een grafveld met algemene graven. Daarnaast verdient het aanbeveling dat de uitvaartondernemer onderzoekt of hij verdergaande maatregelen kan nemen om onaangename geuren op een algemeen grafveld te voorkomen.