Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen

PERSBERICHT

Ombudsman wil rechtsbescherming en het lerend vermogen in de uitvaartbranche versterken

De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over een uitvaart. In het afgelopen coronajaar 2021 hebben 101 personen contact opgenomen met het klachteninstituut. Dat zijn er 26 minder dan in het coronajaar 2020. Het aantal klachten dat de ombudsman, dhr Eddy Heuzeveldt, kon onderzoeken steeg met 3 naar 17 in 2021. De ombudsman kan een groot deel van de klachten niet onderzoeken, omdat de uitvaartondernemer geen lid is van één van de branche organisaties dat aangesloten is bij het klachteninstituut. Om rechtsbescherming te versterken, gaat de ombudsman nu onderzoeken of hij ook vragen en/of klachten van/over ongebonden ondernemers kan behandelen. Die moeten daar dan per situatie mee instemmen.

Waarborgen

De Stichting Klachteninsituut Uitvaartwezen heeft een klachtenreglement opgesteld en de ombudsman doet uitspraak na bestudering van documenten, hoor en wederhoor. In het klachtenreglement liggen waarborgen, die zorgen dat de ombudsman onafhankelijk en onpartijdig kan oordelen. Deze vorm van consumentenbescherming is één van de pijlers waarmee de uitvaartbranche professionaliseert. Dankzij de uitspraken van de ombudsman wordt ook het lerend vermogen van de aangesloten uitvaartondernemingen versterkt. Ondernemers kunnen niet alleen leren van uitspraken, zij kunnen ook zelf vragen voorleggen en advies vragen aan de ombudsman. De ombudsman kan alleen uitspraak doen over de dienstverlening van ondernemers die lid zijn van één van de aangesloten branche organisaties.

Drempels

De afgelopen tien jaar is het aandeel van vrij gevestigde ondernemers in de uitvaartbranche die geen lid zijn van één van de branche organisaties gestegen naar circa 75%. Er is over die periode geen causaliteit met het aantal klachten of met de ontvankelijkheid van klachten, maar per saldo neemt de rechtsbescherming en het lerend vermogen in de uitvaartbranche af. Nabestaanden die hun klacht niet kunnen voorleggen aan de ombudsman, kunnen deze altijd wel door een rechter laten toetsen. Die procedure kent echter hogere drempels. Zo is deze procedure duurder voor de nabestaande.

Onderzoek

De ombudsman wil graag meer toegankelijk zijn voor nabestaanden en niet-aangesloten ondernemers. Dat hoeft niet altijd over een klacht te zijn, de ombudsman kan ook adviseren en helpen bij duiding van een situatie waarover verschil van inzicht bestaat. Het advies van de ombudsman heeft een bindend karakter voor de ondernemer. Het onderzoek van de ombudsman naar de mogelijkheid om meer toegankelijk te kunnen zijn vindt in 2022 plaats. De ombudsman zal zijn bevindingen en aanbevelingen naar verwachting komend najaar rapporteren aan het bestuur van De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Eventuele aanbevelingen kunnen dan meegenomen worden bij de komende behandeling van de herziening van de Wet op de Lijkbezorging door de Tweede Kamer.

EINDE PERSBERICHT

 

De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over een uitvaart. De Stichting heeft hiertoe een klachtenreglement opgesteld.
De Stichting heeft een ombudsman aangesteld die de klachten op basis van hoor en wederhoor bestudeert en uitspraak doet.

De ombudsman is een onafhankelijke jurist, met jarenlange ervaring als ombudsman. Daarnaast heeft de Ombudsman Uitvaartwezen goed zicht op de psychologische en sociale elementen die binnen menselijke relaties spelen. Hij wordt betaald door de aangesloten brancheorganisaties, zodat er voor de klager geen kosten verbonden zijn aan de afhandeling van zijn klacht. In het klachtenreglement liggen waarborgen, die zorgen dat de ombudsman onafhankelijk en onpartijdig kan oordelen. De ombudsman bestudeert de schriftelijk ingediende klachten zorgvuldig en waar nodig wordt aanvullende informatie gevraagd aan één of beide partijen. Op grond van de ontvangen informatie doet de ombudsman een voor beide partijen bindende uitspraak.

Bestuur

De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen heeft een bestuur dat bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, vertegenwoordigers van de verschillende brancheorganisaties en een vertegenwoordiging van consumentenzijde.

Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen:

  • de heer dr. R. Seldenrijk, onafhankelijk voorzitter;
  • mevrouw V. Klaassen, vertegenwoordiger vanuit de BGNU;
  • de heer H. J. Wormgoor, vertegenwoordiger vanuit de VMG;
  • mevrouw A. Vink, vertegenwoordiger vanuit de LOB;
  • mevrouw S.D. Franken-van Velzen, secretaris. Vertegenwoordiger vanuit de LVC;
  • de heer J. Wesselius, vice voorzitter. Vertegenwoordiger vanuit Nardus;
  • de heer D. de Vogel, penningmeester. Vertegenwoordiger vanuit consumentenzijde.

 

Ombudsman Uitvaartwezen

Het bestuur van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen (SKLU) is verheugd dat zij kan meedelen dat met ingang van 1 april 2020 de heer Eduard Heuzeveldt als nieuwe ombudsman is benoemd. Eduard Heuzeveldt (roepnaam Eddy) neemt de taak over van de voormalig ombudsman, mevrouw mr. M.E.T. Schellekens. Al ruim 35 jaar is de heer Heuzeveldt actief als advocaat. Momenteel is hij werkzaam als advocaat (partner) bij het advocatenkantoor Heuzeveldt Advocaten in Emmen.

De Ombudsman Uitvaartwezen is aangesteld door brancheorganisaties om een onpartijdig en onafhankelijk oordeel te vellen over klachten over uitvaarten. Als de betreffende uitvaartondernemer en de klager samen niet tot een oplossing komen van hun conflict, heeft de klager de mogelijkheid om zijn klacht kosteloos aan de ombudsman voor te leggen. Door middel van een (veelal schriftelijk gevoerde) procedure, die zich kenmerkt door hoor en wederhoor, komt de ombudsman tot een oordeel. Dit oordeel geldt voor beide partijen als bindend advies.

 

 

Wat doet de Ombudsman Uitvaartwezen?

De Ombudsman Uitvaartwezen is ingesteld om een oordeel te geven over klachten van consumenten. De consument geniet daardoor rechtsbescherming door een onafhankelijke en deskundige instantie. De deelnemende organisaties beogen daarmee hun dienstverlening te verhogen en te leren van klachtbehandeling .