Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Compensatieregeling hogere kosten rouwvervoer tengevolge van COVID-19

Het Ministerie VAN Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft behoefte aan een meldpunt voor aanvragers in het kader van de tegemoetkoming voor nabestaanden die geconfronteerd worden met hoge(re) kosten van het rouwvervoer, omdat de overledene bij leven is verplaatst naar een verder gelegen ziekenhuis vanwege de coronacrisis.

Het Ministerie van BZK heeft de Ombudsman gevraagde om als aanspreekpunt voor die aanvragen te fungeren, waartoe de ombudsman bereid is.

Het gaat nadrukkelijk om in rekening gebrachte vervoerskosten die niet waren voorzien, die niet door de uitvaartverzekering van de overledene worden gedekt en waarvoor de uitvaartverzekeraar en de uitvaartondernemer geen coulance hebben willen betrachten.

Onderstaand treft u de voorwaarden aan die het Ministerie heeft gesteld om in aanmerking te komen voor een vergoeding.

Om in aanmerking te kunnen komen voor een vergoeding dient u aan de ombudsman de navolgende gegevens te verschaffen, bij voorkeur per e-mail (info@ombudsmanuitvaartwezen.nl):

  • De factuur die de uitvaartondernemer heeft toegezonden aan de nabestaande(n), waarin de extra vervoerskosten zijn vermeld;
  • Een schriftelijke verklaring van de verzekeraar, waaruit blijkt dat de extra kosten van het rouwvervoer niet door de polis worden gedekt (indien van toepassing);
  • Indien het vorenstaande niet mogelijk is: de naam en adresgegevens van de verzekeraar en het polisnummer van de uitvaartverzekering;
  • Een akte van overlijden;
  • Een kopie van het bankafschrift waaruit de betaling van de extra vervoerskosten blijkt (op deze bankrekening wordt het bedrag uitbetaald);
  • Naam, adresgegevens en telefoonnummer van de aanvrager;

De documenten moeten worden aangeleverd als pdf-bestanden (foto’s worden niet geaccepteerd).

De Ombudsman zal de juistheid van de verstrekte gegevens controleren. Bij gebleken juistheid zal de Ombudsman u een ingevuld declaratieformulier van BZK ten behoeve van de betaling toezenden.
U dient dit declaratieformulier te ondertekenen en aan de Ombudsman te retourneren waarna dit door de Ombudsman wordt ingediend bij BZK.
BZK zorgt voor rechtstreekse betaling aan de nabestaanden en informeert de nabestaanden over de uitkering van het bedrag.

De aanvrager dient de ombudsman toestemming te verlenen om persoonsgegevens te verwerken en te delen met de Minister van BZK en de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. De aanvrager heeft het recht de toestemming te allen tijde in te trekken.

De aanvrager heeft voorts het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.