Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Verstrekking frisdrank in crematorium.

20071217 2007071 Catering

Klacht:

Klager was het niet eens met de in rekening gebrachte bedragen voor catering in het crematorium. De prijzen per consumptie weken af van de prijzen zoals opgenomen in de kostenopgave terwijl geen opdracht was gegeven voor verstrekking van frisdrank. Klager wenste daarom herziening van de rekening.

Uitspraak:

Wat betreft de prijzen heeft klager gelijk. Als er wordt overeengekomen € 1,65 voor de koffie kan er geen € 1,70 in rekening worden gebracht. Dat was echter het minste probleem. In rekening waren 231 koffie en 407 frisdrank gebracht. Achteraf bleek dat er 231 personen waren geweest die samen 100 koffie hadden gedronken en 407 frisdrank. Tegen dat laatste maakte klager bezwaar want dat was volgens hem niet overeen gekomen. Hoewel het begrijpelijk is dat in het crematorium frisdrank wordt verstrekt op een warme dag, het is zelfs niet uit te sluiten dat er specifiek om gevraagd is door de bezoekers, is er juridisch gezien geen opdracht toe gegeven. Het is uiteraard niet bekend hoe klager zou hebben gereageerd als personeel van het crematorium aan bezoekers frisdrank zou hebben geweigerd met de mededeling dat de familie daar geen toestemming voor had gegeven, maar dat valt buiten deze klacht. Het crematorium stelde zich op het standpunt dat er wel 100 plus 407 is 507 consumpties waren genuttigd en dat bij niet verstrekken van frisdrank dat wel koffie zou zijn geweest. Bij 231 bezoekers geen onredelijke veronderstelling. Na correctie voor de prijzen per eenheid dient klager 507 consumpties tegen de prijs van koffie te betalen.