Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Toelichting basistarief

20071107 2007066 Aanname - Basis tarief

Klacht:

In beide klachten speelde dezelfde vraag. Klagers wensten een specificatie van de onderdelen waaruit het basistarief bestaat met de daarbij behorende bedragen. De ondernemers waren niet verder gegaan dan aangeven welke diensten en leveringen in hun basistarief waren opgenomen, zonder daarbij aan te (willen/kunnen) geven welk bedrag bij ieder onderdeel behoorde. Eén klager beriep zich op artikel 3 van de Algemene Voorwaarden teneinde financiële specificatie af te dwingen.

Uitspraak:

Ondanks het feit dat op de kostenopgaven van vrijwel alle ondernemers een omschrijving van de daarin begrepen diensten/leveringen is vermeld en ondanks het feit dat de kostenraming door de opdrachtgever voor akkoord is getekend komen klagers achteraf met vragen over het tarief. De achterliggende reden is dat men het bedrag te hoog vindt gelet op de activiteiten welke voor hen zichtbaar zijn. Wanneer het dan , in de ogen van opdrachtgever, om een bescheiden uitvaart gaat acht men het basistarief aan de te hoge kant. Uitgangspunt moet natuurlijk zijn een duidelijke toelichting direct bij de regeling van de uitvaart. De opdrachtgever moet verteld worden wat in het basistarief zit, dat dit tarief voor iedere uitvaart in rekening wordt gebracht en dat een financiële uitsplitsing niet gegeven wordt.Of er wel of niet een verrekening voor niet afgenomen diensten mogelijk is dient ook op dat moment aangegeven te worden. Het tegenargument zal ongetwijfeld zijn dat de opdrachtgever daar op dat moment helemaal niet naar wil luisteren, want hij heeft andere dingen aan zijn hoofd. Dat mag wel zo zijn, maar de ondernemer heeft de plicht de opdrachtgever tijdig en duidelijk te informeren en wanneer dat niet goed gebeurd komen dit soort klachten. Mocht een dergelijke klacht toch komen dan zal de ondernemer met een duidelijk antwoord moeten komen, ook met een reden waarom hij geen financiële specificatie kan of wil maken. Het is zelfs te overwegen om een standaardantwoord namens de branche hierover op te stellen gelet op de moeite welke ondernemers met deze vraag hebben. Het beroep dat een klager deed op artikel 3 lid 1 dat het te ondertekenen opdrachtformulier tenminste zal bevatten : “ …een gedetailleerde opgave van de overeengekomen (vormen van ) dienstverlening en leveringen met vermelding van de daarbij behorende prijzen” ging niet op omdat klager voorbij ging aan de daaropvolgende regel: “voor zover de dienstverlening en leveringen niet op basis van een uitvaartpakket worden verricht/geleverd”. Het begrip uitvaartpakket kan betrekking hebben op hetgeen bij een naturaverzekering is verzekerd, maar ook op een basistarief van een ondernemer. In beide gevallen werd de klacht afgewezen.