Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Polis

12-04-2023 2023-012 Polisvoorwaarden

Klacht:

Onderwerp van het geschil:

Klager is van mening dat verweerder zich ten onrechte beroept op haar Algemene Polisvoorwaarden, waardoor de begrafenis  van de vrouw van klager in plaats X diende plaats te vinden in plaats van in plaats Y, zoals klager wenste.

 

Standpunt Klager:

Klager is van oordeel dat verweerder zich op gewijzigde polisvoorwaarden beroept en daarom ten onrechte extra kosten in rekening brengt voor de crematie te plaats Y.

 

Standpunt Verweerder:

  1. Verweerder stelt dat artikel 6 van de algemene voorwaarden van 2004 voorziet in het gebruik van een A-crematorium op basis van de afstand van 25 kilometer, terwijl in de voorwaarden van 1987, danwel 1993 is vermeld dat gebruik gemaakt dient te worden van een geadviseerd crematorium. Verweerder beroept zich op artikel 6 van de algemene voorwaarden van 2004 die vermelden dat de verzekerde voor een ander crematorium dan een A-crematorium kan kiezen, maar dat de kosten daarvan tot maximaal de kosten van het A-crematorium worden vergoed. De extra kosten boven het A-crematorium komen volgens verweerder dus voor rekening van klager.
  2. Verweerder geeft gedocumenteerd aan dat zij klager op 1 juli 2019 per brief heeft geïnformeerd over “Belangrijk nieuws over uw uitvaartverzekering” en dat in die brief is vermeld dat de A-polis van 2004 nog altijd van toepassing is.

 

BEOORDELING KLACHT:

  1. Artikel 4 van het Klachtenreglement regelt de bevoegdheid en de ontvankelijkheid van de ombudsman. Artikel 4.2 luidt als volgt: “De ombudsman is niet bevoegd kennis te nemen van een geschil indien en voor zover het geschil betrekking heeft op: “a. de totstandkoming en/of de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst, of …..”
  2. Nu vaststaat dat onderhavig geschil betrekking heeft op de al dan niet gewijzigde polisvoorwaarden van Crematie B, A  of verweerder, ben ik als ombudsman niet bevoegd om onderhavig geschil inhoudelijk te beoordelen.

 

Uitspraak:

Beslissing van de ombudsman:

Ik verklaar mij onbevoegd om onderhavig geschil inhoudelijk te beoordelen.

 

Dit bindend advies is opgesteld en verzonden op 12 april 2023

Zowel klager als verweerder zijn gehouden het bindend advies van de ombudsman te respecteren en na te komen.

 

De Ombudsman Uitvaartwezen,