Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Onvolkomenheden crematie

29-07-2021 2021-027 Kwaliteit dienstverlening

Klacht:

Onderwerp van het geschil:

Klager is van oordeel dat Verweerder ernstig tekort geschoten is op een belangrijk onderdeel van de aan haar opgedragen verzorging van de uitvaart van wijlen de echtgenote van Klager.

 

De ombudsman stelt de volgende feiten vast:

  1. Het staat vast dat Verweerder ten onrechte, tengevolge van menselijk falen, geen uitvoering heeft gegeven aan de opdracht van Klager om uit de asresten van zijn echtgenote een hoeveelheid van 24 coils te verwijderen.
  2. Verweerder heeft erkend dat er aan haar opdracht tot verwijdering van de coils was gegeven en zij heeft vervolgens aangeboden om tot vergoeding van een bedrag ter hoogte van € 750,-aan Klager over te willen gaan.
  3. Klager had aanvankelijk geen vergoeding gevraagd, maar in het kader van het concretiseren van zijn klacht een bedrag ter hoogte van € 750,– genoemd.

De ombudsman overweegt het volgende:

  1. In het kader van de rouwverwerking door Klager is aan hem de mogelijkheid ontnomen om een kunstwerk te maken als een aandenken aan zijn echtgenote, waarbij als basis van dit kunstwerk de 24 coils zouden worden ingezet.
  2. Verweerder heeft aanvankelijk te kennen gegeven dat er weliswaar sprake was van een verwijtbaar menselijk falen van haar uitvaartverzorger, maar vervolgens aangegeven dat er geen schade voor Klager daardoor is ontstaan.
  3. In een later stadium heeft Verweerder aangeboden het door klager voorgestelde bedrag ad
    € 750,– als compensatie voor de tekortkoming door Verweerder te willen betalen. Voor Klager geldt echter primair dat fouten zoals de onderhavige in de toekomst dienen te worden voorkomen en om die reden wenst hij een oordeel van mij als ombudsman te ontvangen.

 

Uitspraak:

Beslissing van de ombudsman:

  1. Ik acht de klacht van Klager gegrond
  2. Ter compensatie van de klacht van Verweerder dient Verweerder binnen 14 dagen na de datum van deze uitspraak aan Klager een bedrag ter hoogte van € 750,– te betalen.

 

Dit bindend advies is opgesteld en verzonden op 29 juli 2021.

Zowel klager als verweerder zijn gehouden het bindend advies van de ombudsman te respecteren en na te komen.

 

De Ombudsman Uitvaartwezen