Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Onduidelijke offerte

07-06-2021 2020-076 Kostenbegroting

Klacht:

Onderwerp van het geschil:

Klager is van mening dat Verweerder heeft verzuimd om de opgestelde begroting nader te specificeren.

De begroting is volgens hem geen contract.

 

De ombudsman stelt de volgende feiten vast:

  1. Klager heeft op of omstreeks 20 oktober 2019 een akte (van een overeenkomst) getekend waarin de opdracht tot uitvoering van de uitvaart van zijn zuster is gegeven.
  2. De getekende overeenkomst verwijst naar een begroting waarin onder meer een aannametarief van € 1.895,– is vermeld.
  3. De definitieve factuur van Verweerder wijkt € 20,– af ten opzichte van de begroting. Die afwijking is veroorzaakt door de post “consumpties” die een p.m. post was.

 

De ombudsman overweegt het volgende:

  1. De ondertekening door Klager van de akte d.d. 30-10-2019 is betrof een overeenkomst van opdracht tot verzorging van een uitvaart.
  2. Op de bij die overeenkomst gevoegde begroting is de post “aannametarief” vermeld, met een bedrag van € 1.895,–.
  3. Indien Klager het bedrag ad € 1.895,– nader gespecificeerd had willen zien, dan had hij Verweerder vóór het mo ment van ondertekening daarop moeten aanspreken en niet achteraf, nadat de overeenkomst van opdracht reeds door Klager was gegeven, blijkend uit de ondertekening en vervolgens door Verweerder was uitgevoerd.
  4. Het standpunt van Klager dat hij niet kon weten dat de aannamekosten geen deel uitmaken van de begroting acht ik onjuist, omdat die aannamekosten duidelijk in de begroting van Verweerder zijn vermeld en dus wel degelijk deel uitmaakten van de geaccepteerde offerte.
  5. In de uitvaartbranche is het gebruikelijk om met aannametarieven te werken en het feit dat in de aannemingswereld volgens Klager anders wordt gewerkt, doet niets af aan de rechtsgeldigheid van de door Klager geaccepteerde offerte.

 

Uitspraak:

Beslissing van de ombudsman:

Ik oordeel de klacht van Klager als ongegrond.

Dit bindend advies is opgesteld en verzonden op 7 juni 2021.

 

Zowel klager als verweerder zijn gehouden het bindend advies van de ombudsman te respecteren en na te komen.

 

Ten overvloede:

Als een potentiële opdrachtgever van een uitvaart vragen heeft over de opbouw van kosten die in de offerte zijn opgenomen, dient hij eerst vragen te stellen aan de uitvaartonderneming. Als er niet voldoende duidelijkheid wordt verschaft,  kan de potentiele opdrachtgever besluiten om geen opdracht te geven.