Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Onbeperkt onderhoud

18-11-2017 2017-052 Grafrecht, Koop - Huurgraf, Onderhoud begraafplaats, Reglement begraafplaats

Klacht:

2017-052 Onbeperkt onderhoud

Onderwerp van het geschil:

Klager en de begraafplaats verschillen van mening over de door klager verschuldigde bijdrage voor de onderhoudskosten.

Uitspraak:

De ombudsman concludeert het volgende:

  1. Er is tussen klager en de begraafplaats geen verschil van mening over de termijn van het grafrecht: deze is voor onbepaalde duur, getuige de verklaringen en documenten van de begraafplaats.
  2. Het feit dat er een grafrecht is gevestigd voor onbepaalde termijn betekent dat er geen kosten verschuldigd zijn voor het grafrecht an sich.
  3. Verschillende documenten van de R.K. begraafplaats van destijds, zijn op onderdelen onduidelijk c.q. voor de lezer van nu onduidelijk. Omdat de betrokken partijen van destijds niet meer naar de gang van zaken gevraagd kan worden, kan de ombudsman zich alleen baseren op de ingebrachte documenten en de meest logische (en uit ervaring voortkomende) interpretatie daarvan.
  4. Met de ondertekening van de grafakte van 1994 conformeerde de rechthebbende van het grafrecht zich aan het reglement van de begraafplaats. Zo daar twijfel over mocht bestaan, dan conformeerde rechthebbende zich in ieder geval bij de bijzetting in 1995 aan het destijds geldende reglement van de begraafplaats.
  5. Het huidige reglement vervangt eerdere reglementen.
  6. Het huidige reglement geeft in artikel 13 aan dat er kosten gevraagd kunnen worden voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats en dat deze door het bestuur worden vastgesteld.
  7. Het bestuur stelde de kosten voor het onderhoud van de begraafplaats op € 400,- voor 10 jaar. De rechthebbende dient deze kosten te betalen. Doet hij dat niet dan kan het graf worden geruimd, zoals het reglement aangeeft.
  8. Klager zal nog enkele formaliteiten moeten vervullen om daadwerkelijk als rechthebbende geregistreerd te worden.

Beslissing van de ombudsman

Op basis van het bovenstaande oordeelt de ombudsman dat klager c.q. de rechthebbende de kosten van het onderhoud aan de begraafplaats dient te betalen.