Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Kosten van de dienstverlening

26-08-2022 2022-001 Aula Koffiekamer

Klacht:

Onderwerp van het geschil:

Klager is van mening dat verweerder haar begroting in ruime mate heeft overschreden in haar definitieve nota.

 

De ombudsman stelt de volgende feiten vast:

  1. De oorspronkelijke offerte van verweerder bevatte diverse pro memorieposten van externe partijen, zoals de kerk, de dominee en de cateraar. Na de eerste indicatieve offerte zijn nadere afspraken gemaakt tussen partijen.
  2. De juistheid van de toelichting die verweerder heeft gegeven op de extra kosten, is door klager niet betwist. Klager heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om middels een schriftelijke reactie (repliek) op het verweerschrift te reageren.
  3. Klager heeft een bedrag van € 898,75 ingehouden op de eindnota van verweerder.
  4. Over de kwaliteit van de dienstverlening door verweerder bestaat geen discussie.

 

De ombudsman overweegt het volgende:

  1. Verweerder heeft gemotiveerd gereageerd op de klachten van klager met betrekking tot de overschrijding van de diverse kosten. Zij heeft haar stellingen onderbouwd en de juistheid van die klachten betwist.
  2. Klager heeft geen gebruik gemaakt van zijn mogelijkheid om te reageren op de toelichting en verklaringen die verweerder heeft gegeven voor de extra kosten ten opzichte van de eerste offerte.
  3. Gezien het vorenstaande dien ik uit te gaan van de juistheid van het verweer van verweerder, maar ook inhoudelijk acht ik het gemotiveerde verweer van verweerder op de klachten steekhoudend. Met verweerder ben ik van mening dat met name de cateringkosten niet gebaseerd kunnen worden op een bedrag van € 20,– er bezoeker. Een berekening van 350 gasten à € 9,50 voor de drankconsumpties acht ik volstrekt redelijk, gezien het – niet betwiste – aantal van 425  kerkbezoekers. De nacalculatie zou niet plaatsvinden op basis van het aantal geconsumeerde drankjes, maar op basis van het aantal gasten x € 9,50.

 

Uitspraak:

Ik beoordeel de klachten van klager als ongegrond.

 

Zowel klager als verweerder zijn gehouden het bindend advies van de ombudsman te respecteren en na te komen.

 

De Ombudsman Uitvaartwezen