Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

grafsteen

30-12-2021 2021-058 Onderhoud begraafplaats

Klacht:

Onderwerp van het geschil:

Klager is van mening dat verweerder ten onrechte schapen op de begraafplaats en op de graven laat grazen.

 

De ombudsman stelt de volgende feiten vast:

  1. Verweerder heeft in het kader van het onderhoud van de begraafplaats in 2021 13 ooien met 22 lammeren op de begraafplaats waarop klager grafrechten heeft, laten grazen.
  2. Op de tussen partijen in juni 2020 gesloten overeenkomst zijn de door verweerder gehanteerde leveringsvoorwaarden van toepassing verklaard.

De ombudsman overweegt het volgende:

  1. De toepasselijke leveringsvoorwaarden van verweerder bevatten onder meer het navolgende artikel (30): “De natuurbegraafplaats wordt als natuurterrein beheerd waarbij ook begrazing door schapen of andere dieren kan worden toegepast.”
  2. Gezien dat artikel was of kon het voor klager duidelijk zijn dat er schapen op de begraafplaats zouden worden ingezet voor het natuuronderhoud, met graasactiviteiten en achterlating van uitwerpselen tot gevolg. Het enkele feit dat in 2020 en op een filmpje op de website van verweerder geen schapen zichtbaar zijn, kan naar mijn oordeel niet tot de conclusie leiden dat verweerder niet gerechtigd is om periodiek schapen in te zetten in het kader van het onderhoud van de natuurbegraafplaats.
  3. Verweerder heeft na klachten van klager te kennen gegeven bereid te zijn in de toekomstige jaren in het groeiseizoen 25% minder schapen in te zetten in het kader van het onderhoud.
  4. Nu artikel 30 van de leveringsvoorwaarden die verweerder hanteert geen enkele beperking stelt aan het eventueel inzetten van schapen of andere dieren, heeft verweerder naar mijn mening gebruik gemaakt van haar contractuele bevoegdheid. Die bevoegdheid kan niet eenzijdig door klager worden gewijzigd, zodat ik de klacht van klager afwijs.

 

Uitspraak:

Beslissing van de ombudsman:

De ombudsman acht de klacht van klager ongegrond.

 

Zowel klager als verweerder zijn gehouden het bindend advies van de ombudsman te respecteren en na te komen.

De Ombudsman Uitvaartwezen