Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Grafrechten

13-06-2022 2022-018 Grafrechten

Klacht:

Onderwerp van het geschil:

Klager  is van mening dat de grafrust van het natuurgraf van haar man op de natuurbegraafplaats van Verweerder  ernstig is geschonden.

 

De ombudsman stelt de volgende feiten vast:  

  1. Het naastgelegen graf is op een minimale afstand van 1,21 meter gesitueerd.
  2. Niet valt uit te sluiten dat er tijdens grafwerkzaamheden aarde cq. modder op het graf van de heer Klager  is terecht gekomen.
  3. Het toepasselijke reglement van Verweerder  bepaalt geen van de Wet afwijkende verplichte afstand tussen de graven.
  4. De gerechtigden van het naastgelegen graf wensen niet mee te werken aan een herbegraving.

 

De ombudsman overweegt het volgende:  

  1. De meest verstrekkende eis van Klager is dat het naastgelegen graf wordt verplaatst. Voor die eis bestaat naar mijn mening geen juridische grondslag, omdat Verweerder  de wettelijk vastgestelde minimum afstand tussen twee graven ruimschoots heeft aangehouden.
  1. Dat er vermoedelijk aarde (modder) op het graf van de man van Klager is terecht gekomen is in het kader van een begraving van een derde in een naastgelegen graf naar mijn oordeel geen onaanvaardbare situatie, omdat aarde/modder een natuurproduct betreft van tijdelijke aard, hetgeen verenigbaar is met het karakter van een natuurbegraafplaats.
  2. Niet is gebleken van een beschadiging van de boomschijf op het graf.
  3. Dat Klager in het kader van een bezoek aan het graf onaangenaam werd verrast door een naastgelegen open graf is goed voorstelbaar, maar voor iedere bezoeker van de openbare begraafplaats moet het duidelijk zijn dat er regelmatig nieuwe graven worden gecreëerd, zodat aan Verweerder  hiervan in alle redelijkheid geen verwijt gemaakt kan worden. Verweerder  heeft begrip getoond voor de negatieve ervaring van Klager, door aan haar een coachingsessie aan te bieden van een externe coach, teneinde een hernieuwd bezoek aan het graf mogelijk te maken.
  4. Uit de stukken is mij gebleken dat er meerdere contactmomenten tussen partijen zijn geweest. Dat Klager  in bepaalde gevallen eerder een reactie had willen hebben is begrijpelijk, maar het feit dat ook een reactie van de gerechtigden van het naastgelegen graf afgewacht moest worden, rechtvaardigt naar mijn oordeel een langer tijdsverloop.

Uitspraak:

Beslissing van de ombudsman:

 Ik verklaar de klachten van Klager  ongegrond.

 

Zowel Klager als verweerder zijn gehouden het bindend advies van de ombudsman te respecteren en na te komen.

 

De ombudsman Uitvaartwezen