Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Advertentiekosten

18-12-2023 2023-039 Advertentie

Klacht:

De procedure:

 • Op 23 mei 2023 heeft klager een klacht ingediend bij de ombudsman uitvaartwezen omdat zij niet tot een oplossing kon komen in een tussen haar en verweerder ontstaan conflict.
 • Verweerder heeft vervolgens een verweerschrift ingediend tegen de klacht, waarna klager heeft gerepliceerd en verweerder vervolgens heeft gedupliceerd.

Onderwerp van het geschil:

Klager is van oordeel dat verweerder haar onvoldoende heeft geïnformeerd over advertentiekosten die het dagblad “Trouw” in rekening zou brengen.

 

Standpunt klager: 

 1. Klager is van mening dat de kostenbegroting van verweerder sterk afweek van de daadwerkelijk door Trouw in rekening gebrachte kosten. klager heeft uitsluitend op digitale wijze de Rouwmedia een bevestiging voor de plaatsing van de advertentie gezonden, zonder dat daarbij de kosten inzichtelijk waren.
 2. Voor zover klager daarbij tevens een akkoord op de kosten heeft gegeven, is dat niet bewust gebeurd omdat de bevestiging snel moest plaatsvinden. De begroting was later dan gebruikelijk afgegeven door verweerder.
 3. Klager is van mening dat de hogere kosten dan de indicatie van € 850,– tot € 1.000,– niet voor haar rekening mogen komen. Het betreft een bedrag van € 1.500,–.

 

Standpunt verweerder: 

 1. Verweerder is van oordeel dat zij helder heeft gecommuniceerd over de advertentiekosten. Als een opdrachtgever een groot formaat advertentie wenst, zoals klager, lopen de kosten op.
 2. Klager heeft de kostenopgave van Rouwmedia, waarop de prijs vermeld was, ondertekend, waarmee de aanvaarding van die kosten vaststaat.

 

De ombudsman stelt de volgende feiten vast: 

 1. De opdracht voor plaatsing van een advertentie geschiedt door de opdrachtgever van de uitvaart rechtstreeks aan Rouwmedia.
 2. Verweerder heeft erkend dat zij de offerte voor de kosten van de uitvaart later dan gebruikelijk heeft verstrekt.
 3. Partijen hebben een tegengestelde mening over de wijze waarop over de advertentiekosten is gesproken met elkaar.

 

De ombudsman overweegt het volgende: 

 1. Klager had tengevolge van het late moment van het ontvangen van de offerte, weinig tijd voor het geven van de opdracht aan Rouwmedia.
 2. In beginsel moet een opdrachtgever zelf onderzoek doen naar de kosten van het plaatsen van een rouwadvertentie, zeker indien die opdracht rechtstreeks door haarzelf wordt gegeven. verweerder stond buiten dat proces.
 3. Verweerder heeft wel de taak om haar opdrachtgever helder te informeren over de werkwijze van rouwmedia. Dat zij dat op afdoende wijze heeft gedaan, zoals door verweerder is gesteld, wordt door klager bestreden.
 4. Op de website van Rouwmedia waren de prijzen van de advertenties op eenvoudige wijze te bekijken. Het nalaten van onderzoek naar die prijzen kan niet aan verweerder worden toegerekend.
 5. Het staat vast dat verweerder later dan gebruikelijk haar offerte aan klager heeft gegeven, waardoor de beslissingstijd voor klager voor het geven van een advertentieopdracht kort werd. verweerder heeft voor die gang van zaken aan klager een compensatie van € 400,– aangeboden.
 6. Gelet op al het vorenstaande ben ik van mening dat verweerder in zekere mate tekort is geschoten en het redelijk is dat verweerder gedeeltelijk bijdraagt in de extra koten ten opzichte van de kosten in de offerte. Die bijdrage stel ik vast op 1/3 gedeelte van € 1.500,–, dus op € 500,–.

Uitspraak:

Beslissing van de ombudsman: 

 1. Ik beoordeel de klacht van klager als gedeeltelijk gegrond.
 2. Verweerder dient binnen 14 dagen na de datum van deze uitspraak een bedrag van € 500,– aan klager te betalen.

 

Dit bindend advies is opgesteld en verzonden op 18 december 2023.

Zowel klager als verweerder zijn gehouden het bindend advies van de ombudsman te respecteren en na te komen.

De Ombudsman Uitvaartwezen,